ACUD GROUP: Hành trình kết nối những giá trị bền vững

Năm 2020, ACUD Group ghi dấu ấn bằng các dự án quy mô lớn trên…