Chuyển đổi KCN truyền thống thành KCN-Đô thị-Dịch vụ. Một số vấn đề bàn luận

KCN-Đô thị-Dịch vụ là một hướng đi đang ngày càng được chú trọng hiện nay.…